WELCOME TO THEOTOKOS COMMUNITY

If you always go to God through Mary your work itself will become Mary's work, and consequently it will be most noble and most worthy in the eyes of God....
Rosary is a Powerful Weapon against hell; to destroy vice; to decrease sin and defeat heresies

News Post New Entry

view:  full / summary

News from Br Kaake

Posted by Maria Tominiko Bokai on August 18, 2010 at 5:50 PM Comments comments (0)

Mauri,


 

N te bong ae 13 n te namakaina aio ao e karaoaki te tataro ma te korona ni kauringan kaotin Nei Maria i Fatima. E bon karaoaki te botaki n tataro aio n Sukuna Park. A maiti ake a roko n ira te ta kauring aio ba Taama, Tiina, Taari ao ai kain te Aro i aon Suva. Bon iai naba te kaotioti are a karaoia kain te parish ae Sacred Heart Cathedral.

News from Maria Timon

Posted by Maria Tominiko Bokai on August 18, 2010 at 5:48 PM Comments comments (0)

Kam na bane moa ni Mauri tariu ao mwaneu n ana tangira Te Uea ao ana akoi tinara ae Nei Maria.


 

I a bon rimoa ni karabwai ngkamii nako n tatabemanii ngkamii ibukin ami tataro are bon roota tamau. Ni wiiki aika a nako ao I bon mena n au office ngke e a tii roko naba te news through google talk mai Kiribati bwa tamau e a rangi n aoraki ao e a kainanoia natina irarikina ao riki ngai are I a bon rangi n raroa nako mairouiia au utu. E taonai te rawawa n te tai naba arei ma iriana ranin matau aika waanako bwa antai ae nang tang nakoina. E motirawa tinau last year around this time on the 28th September.

I taratara nako bwa tera ae nna karaoia ao I a uringa naba ae iai ngkoa te website ae sent nakoiu Maria Tominiko ae I taku bwa e irekereke ma te tataro ae te korona. I aki tabwara I kakaea Maria ao ngke reke irou ao I a bon bubutia naba bwa e na bubutii nakon ami group aio buokan tamau. I tang ao I rangi n rawawata n te tai are I maroro iai ma Maria ma imwiin au tataro ma Maria iaon te line ao e reke te rau n nano teutana irou. Aio are I a bon nora naba iai korakoran te tataro ae te korona.

Au kakaitau riki nakoimii ni kabane ibukin am tataro ibukin tamau bwa ngkai e bon aoraki naba ma his health is stable ao ngkai I a bon tiku ikai i Sydney ni bon taningaa au tai n oki are 31st of this month. E mwakuri ami korona ao Nei Maria bon ngaia tinara ae aki konaa ni katiba nakoira. E rangi n rarabwa ami group n tataro aio ao bon au bubutii bwa kam na bon uringa naba tamau n ami tataro riki n ami tai n Novena.

Kam tetekeraoi n ami tabo nako ma ami waaki nako ao Te Atua iaou ma ngkamii.

 

with love & prayers,

mt


Rikiraken tangiran te Korona

Posted by Maria Tominiko Bokai on July 1, 2010 at 4:54 AM Comments comments (0)

Mauri riki tariu ao mwaneu n ara mwaneaba ae te theotokos


I kukurei n tibwa te news nakoimi n aron au title ane e oti ieta anne.E a bwabwaki te karaki ma n na kataia ni kauarerekea.


I kawairake inanon te korona iroun tibu ae Nei Tetaake ma ngke i primary, secondary and  until are I a roko iai n te University i Suva 1994 (USP) ike e a toki naba ngke e a mate 1995. Despite that, praying the rosary continued on with our families espercially my father are kanga e a bon riki bwa ana walkietalkie nakon tinana ae Nei Maria. Inanon au kauarinan i Tabwiroa ao i Taborio bon ti au botaki ae mamaten nanou bon te tanga ike e a karekeai iai bwa n na president ao man kairiia ataein nakon te tanga n ua ae i kitana Taborio ao man raai nakon KGV and EBS 1992 (Form 6 Arts). That time I still prayed te korona ma akea raoi te real devotion nako iai ma I karaoia bwa I bon kan karaoia ao ngkana I aki bwa I a taningaroti ao I aki naba. That sorts of feeling was ongoing until I reached Suva 2009 ike i a bon mamara ao man aki kina te korona naba teutana n ua ae e bon kaan bane te first semester. Ngkana i tara te continuum ibukin maanin au tai ni korona since those years ao e bon karako ma i ti use ngkana iai te bwai ae i desperate iai, ao ngkana e aki kaekaaki ao e reke bwa unu and made me bwa n na aki korona. Ma ngkana e a manga reke ao I a manga kukurei. Are bon aomata ngaira are ti tangira kabwaiara bwa e na reke always.


The most precious and fabulous moment that always vivid ike e kaokai nakon te korona are  I a nora riki tamaroana ao arona bwa e kanga ni karaoaki n the 7th of  August Friday early in the morning 2009. Anne raoi te first miracle are e a kaokai rikaaki ao man tara arou ngke i reke nakon te kauarinan n ua ae i a manga roko kaua i Biti ikai. E uotai nakon te feelings aika a kakaokoro, bwa I nanokawaki, guilty, proud, bakaine, selfish, etc. N te tai raoi anne ao I nako ni kaboa Nei Maria among te Indian deities n teuana te Chinese shop irarikin te fish market. Au namakin ngke I kabooa I nanoangaia bwa e aki kabonganaki ao e a tiku n raea n aki akaka. I ueena n te following day and what happened our house was captured with the scent of something...not the smell of the flower or the spray..or the oil ...none of those. But it was the smell of the rosary beeds which I bought 5 hours later before I carried on my 6th day of Novena exactly at 2 oclock sharp.All To recall my feelings; amazed, delighted and eagered to tell my husband to smell my palm where I hold the just bought rosary. From that time onwards, I started to fall in love with praying the rosary by realising that praying the rosary is the most interesting prayer when applied the methods that I had seen while attending mass and while praying the rosary. Bwa te bwai are i rangi ni mataai iai bwa ngkana ko korona ao ikanne ko a bon nora raoi aron kakawakin Iesu ao man nora aron mimitongina ma ana akoi ao ana mannano nakon tinana ae Nei Maria ike e a bon tatauraoi naba n ongongo te bubuti are e uotia Nei Maria nakoina.


Aikai ngkanne bwaai ake irou I taku bwa e rangi ni kaunga te korona ngke I apply bwaai ake I nori inanon au tai ni korona.


1. Te korona tiaki te bwai are kanga ko a bon ti taetae naba ao man katata.. ma ngaia e na bon karauaki raoi n anaki ao man iangoaki raoi nanona. Ngkana I roko n te part are Ae uaan biritom ae Iesu ao ikanne I a tibwa ataia bwa ngaia n na riai ni bobaraaki bwa I karinea Iesu are inanon te birito n te tai anne. Au kabotau iai kanga aekakiia kain te Karetimatic are ngkana a nebonebo ao anaia ma angin nanoia ao a takarua ao a kona n tang iai.. ao anne irou ai bon aron naba te korona are ko bon anaia ma angin nanom, ike ko a bon baebaeti iai ao man kan takarua n tang bwa e a bon nako ma angin nanom..ao riki ngkana te part are Uaan biritom ae Iesu ike ko bon bobaraki iai...irou iaaki kona n tuangngko bwa tera? ane ko na tang, ko na kakaii, ao tera riki. Are nanona irou bwa Kona Mauri Maria n ua Uaan biritom ae Iesu anne are bon am bwaebwaeti ngkoe bwa ko kakatia nakon Nei Maria ao man mataiakina ana kakabwaia te Atua nakoina. Ao Santa Maria n ua tain matera...anne are ko a bubuti iai buokam bwa ko mamara ao ko kan buokaki.  Man kabonganan bwaai aikanne are I anaia ma angin nanou ao I bobaraaki ao I a nora raoi mimitongin te korona bwa ngaia e a bon toka raoi ana bau Nei Maria te rose ae ranearanea ao man matangare. Ao tiaki ti anne bwa ngaia bon raom Nei Maria bwa ngke ko waaki ni korona ao ngaia  e arori bwaina nakon natina ao man karokoi ni kabane ara bubuti.


2. E kaotaai naba aron kanoan taian miterio n aron


a)Te miterio ni Kimareirei ae au favourite in times of hard lives or te tabe are N nang tauraoi n outia n te tai anne, bwa   ngaia te FREEDOM. Aio are e bon babaeta iai nanona Nei Maria bwa e aki rotaki n taian waaki n aomata n ana tai bwa ngke tibwangana are mai iroun te Atua ao ai bon ngaia naba n akea te nanoua ao te tanrikaaki n tara te katei n aomata ao n aonteaba. Irou au kabwarabwara iai bwa FREEDOM ko a bon riki raoi bwa ana SLAVE ngkoe te Atua ma  tiaki te Servants.Tabeaiangam ma rarawatam tiaki tabem anne bwa boni Ngaia ma ti karaoa te tibwanga are ko mena inanona either mai iroum am tia reirei, or am utu ke mwengam ke tera riki, ma karaoia nakon am best bwa anne kaotan te Freedom.


b) Te maraki ngkanne au favourite ngkana I a manga rangi ni mwaninga nako ma to be honest aio kanga I rarawa ni kabongana bwa i rorotaki iai ao man nanokawaki  iai. Tao ibukin ae I ririba te nanokawaki. Are bon te aomata ngai ike i bon rinorino ma nanou..ma ireireiaki iai bwa e a kaawa Iesu ngkana I a bon aki kubaria riki n te mwakuri aika a bon aki riai..I mean sins ake kanga kaineti ma te moral. Anne tarana irou. I arana ngkanne te miterio ni maraki bwa au bwai ni kaioki ma Atuau bwa are kanga e bon kakamaeku te bae te rekenako aio kee ma ti rawata iai.


c) Te Mimitong ngkanne au favourite ngkana te baere e a roko te nano ni kairiribai riki n ana waaki te riaboro iaon te aba riki n te part are waeraken Nei Maria nako karawa bwa irou kabwarana e a bon aki kona moan ana waaki te Atua bwa e bwaka te ota ao uki karawa ao raakon ao a mwaiti riki. Anne au kabwarabwara iai. I arana ngkanne aio bwa au bwai ni buaka


d) Te miterio n ota ngkanne au favourite ngkana I aki manga tututia n te bong teuana ao teuana bwa e kakauringaai iai taekan te tutia riki n te part are moan katean te ukari n te kaabong tabu. I arana ngkanne aio bwa e tataningaai Iesu n taai nako n te Ukari from Monday to Sunday ike e a kua n tataninga ao ngaira are ti bon raebeia nako.


Ngkana I a okiti otau aikanne that is FREEDOM..KAI OOKI MA ATUAU...TE BUAKA...AO E TATANINGAAI IESU ngaia bon bwenakiu ni borau inanon te maiu aio ngai are I kekeiaki ni kamoani bwaia Atuau inanon au tai ni waaki n taai nako. That is why irou te korona e rangi ni best bwa e na riai n reke bwa iriau n taai nako. I bon ngae ni bwaka man mwaninga nako ma te korona I ataia bwa n na riai n aki kakabwaka n taai nako bwa irou ngkana akea ao ngai I a taku bwa akea mwiiu..kanga I a rawa ni kairaki irouia au karo ma tinau ke n itera riki aika a kakaokoro. Riki n tarakiin are i abuse te freedom, bwa once i abuse that freedom ao bwaai akana a bold aikanne a na aki bane n nakoraoi. Ma antai ae e na kaokiko bon ti te korona bwa e na tuangngo arom n use raoi te freedom anne bwa tera kanoana... te mwaninganako ko na riai n iooki ma atuam, n am tai ni kataki...ko na riai ni buaka...ao antai raom ni buaka ngaia bon Iesu bwa e a kaman tataningaiko n te ukari bwa ngaia ae e na buokiko n tamneina ae e raoiroi from monday to sunday.


Ti ngaia moa anne ae I kona n share ao tao I a manga reitia imwiina riki ngkanne n te itera are e kanga naba n rio bwa N na kakaiia kain au group ni korona.


Kam rarabwa ao anne moa au news are e tauraoi nanou n share nakoimi n te tai aio moa


God bless You All.


mtbokaiRss_feed