WELCOME TO THEOTOKOS COMMUNITY

If you always go to God through Mary your work itself will become Mary's work, and consequently it will be most noble and most worthy in the eyes of God....
Rosary is a Powerful Weapon against hell; to destroy vice; to decrease sin and defeat heresies

Kanoan te ka 11 n round - Tarema Henry

Kam na Mauri tariu ma maneu n ami tabo aika a kakaokoro. E rarabwa Br Ueanimatang ngkai e anganai te tibwanga aei bwa nna kaira kanoan ara raun n Novena aei.

Ae I list inano bon kanoan ara Novena nakon tinara Nei Maria ibukin te ka 11 n raun aio.

1.      Tia anga uaan ara Novena n uringia tarira ma mwanera ake iai rotakiia n te tabeaianga ma te nanokawaki. Ao riki n uringiia kain Christchurch n te tai aei, ngkai a rootaki n te kanganga imwiin te earthquake. Tina tataro bwa ana anganaki te kakorakoraaki ao ke a uringa tinaia Nei Maria inanon te tai aei ao ke e kateimatoaaki aia onimaki.

 

2.      Tia uringiia tarira ma mwanera ake a reirei n te tai aei, inanon aia week n beku ibukin aia assignments ke aia mid-semester exam. Tina tataro bwa ana anganaki te konamaki nakon tabeia ao te botumwaaka n aia kekeiaki ao n aki bwarannano n uringa tinaia nei Maria ao Atuaia.

 

3.      Tia bon reitaki riki n bubuti ibukiia kain abara ae Kiribati, n aia beku aika a tatannako. Ao riki ara tautaeka, tina tataro bwa ena kateimatoaaki nanoia ni kaira abara inanon te eti ao te riai ibukin te rau iaon abara. Tina bubuti n ara Novena aei bwa ena karikirakeaki te onimaki irouia ara tia kairiiri inanon te tangira ao te onimaki iroun Atuara ao tinara Nei Maria.

 

Tia uringa n nikira ueen tinara Nei Maria n ara karuaia ni bong n te aoa 5 n te bakantaai.

Ao ngkanne Nakon te ka 12 n raun ao ia bubutia tariu ae Meerita Raweaitina bwa ea kairiira.

 

Kam bati n rabwa ao kamna tekeraoi n ami bong nako.

Iriara ana tangira ao ana kakawakin tinara nei Maria.

 

Tarema Henry.

Kanoan te ka 9 n round. Br Kaake Ioane

I bukin te ka 9 n raun ao ti na anga ara Novena ke ara tataro ni bubuti nakon Nei Maria buokaia ataei n te aonaba:
 
Ti onimaki ba Nei Maria e tei iaan ana kabaingaki natina ae Iesu ni bubuti buokaia ATAEI aika a kabakaki iroun tinaia (abortion), ATAEI aika a kitanaki irouia aia karo (rejected), ATAEI aika bainikirinaki (physical/sexual abused), ATAEI aika akea mwengaia (street children),
ATAEI aika a kamakuraki n aki akaka (child labour), ATAEI aika kainano (disadvantaged), ATAEI aika  tabe n rikirake (Youth).
 
Kaake

Kanoan te ka34 n round ma iroun Br Beniata B msc

Te raun aei ena waaki nakon Monday, 22nd April, 2013.
Kam na mauri tariu ao mwanen inanon ana tangira te Uea, ma ana kakawakin tinara n taai nako Nei Maria.

I bon rimoa ni kabwara bure ngkai e nang ireme aron kanakoan kanoan ara raun ae boou. E ngae n anne ao e nang kakawaki iroura bwa tina bon teimatoa n reitako ara tabera are tia tia n anga nanora nako iai. 
Ibukin ngkanne kanoan ara raun aei, ao I taku bwa e bon nang kakawaki buokan ara Ekaretia ngkai bon ngaia are ti teimatoa iai man bwebwerake n tangiran tinara ae Nei Maria, are ngaia kawaira nakon Natina.
• Ti buti ikai tinara bwa ena kakorakora ara taan kairiri nte Ekaretia, e moan ma iroun te Pope rikaaki nakoira ngaira kain te Ekaretia. 

• Ti butia Nei Maria bwa ena raonira ao man tataro naba ibukia taan kairira n ara tautaeka, riki n aba ake a bon nang bobobuaka, bwa ena butia natian otan nanona n tangira bwa ena reke irouia.

• Ngkanne tia bon botira ikai ma tianra Nei Maria bwa ti tataro ma ngaia, ao ni butia bwa ena tataro ibukira ngaira kain ara BOTAKI AEI NGKAI TIA NANG MAMARA. TIBUTIA BWA ENA BUTIA NATINA AE IESU, NANONA ARE TE AKI BWARA N NANO. 

• Taiaoka tia bon bane ni kakorakoraira n aei. 

Kam rabwa ao tekeraoi te Tataro 

Kanoan te ka7 n round: Teb'aitera Tominiko

 

Mauri tariu ao mwaneu n ara botaki n tataro n Novena. E raraba Daisy ngkai e anganai ba nna kaira ara kaitiua n raun aio.

Aio ngkanne kanoan ara kaitiua n raaun n Novena nakon tinara nei Maria.

  1.  Ti anga uaan ara Novena ibukia te roro ae tabe n rikirake. Ana anganaki te nano ni kan reitaki ma tinaia Nei Maria. Ana kateimatooaki inanon tibangai inanon  mwengaia n aroia ni I karinerine ao n ongotaeka. Ao riki e na rikirake tangiran te tutia inanoia.
  2. Ti a uringia naba kain abara ae Kiribati, kain te roro n rikirake ake ana manga waaki naba aia botaki inanon te namakaina aei [Aokati].
  3. Ti a reitira naba ma tarira ao manera aika ataein USP ake anang manga waakina aia reirei, ni bubuti ibukin kakorakoraiia n aia kekeiaki. Irarikin anne ao ai bon kainanora ni kabane n tatabemaniira nako.

Ibukin ara karuaiwa ni bong, ti a reitaki n te aoa 5 n nikiri ara ue iroun tinara Nei Maria.

I a butiia m’aneu ae Obora K ba e a katauraoia  nakon te raun are imwina.

Kam rabwa.

Teb’aitera Tominiko.

    

Round 33: by Maria Tominiko

Mauri, tarira ma mwanera n ana tangira te Uea.
 
E rabwa te Uea n ana tangira nakoira n taai nako e ngae ngke ti mamara i matana.
 
Aio ngkanne kanoan te ka 33 n raun are e na start monday  25/03/2013
 
Uaan te korona n Novena: 

1. Ibukiia bekan iaon te aonaba n te mwaiti ae 755 800+ millions of people bwa ana rairaki ao       man okira maeu n Kiritian
2. Buokan JMRV company n ana waaki nako 
3. Ibukiia taan kata te nakoa ao nake a tia n nakoa  : mitinare, taari, taama, tiina, Ebikobo, ao     ni kabane taan kairiri n ara ekaretia katorika bwa ana raonaki n aia waaki ao man               kauringaaki riki bwa ana aki waaki inanon te bwaibwai 
4. Ibukiia mweenga ake a tuai man namakina te peace are ma iroun te Atua, bwa a mwaninga nako n ana waaki aonteaba are e irianna ma te un mwengabuaka ao a mwaiti riki
5. Ibukiia aoraki n te aonaba. 

Ibukin ara kabanea n bong, ngaira ake iaon Tarawa ti a kataia n nikiri ara Uee i Betio moa (St Bauro Church) e moa man bwaran te mwakuri ni karokoa 10:00 p.m. Te Uee ae e maeu bwa tiaki are te rabwa. Ibukimi ngkami ake i tinanikun Kiribati kam nikiri ami Uee i matan Nei Maria ma natina Iesu n te umwan tabu are kam uaakan ma ngaia. Te Uee naba ae e maeu. 
 
Tibora ko a taiaoka ni kanoa ngkanne round 34 ngkana e bane aio
 
Tekeraoi ngkami ni kabane  

Add your main content here - text, photos, videos, addons, whatever you want!

Kanoan te ka6 n round ni korona n novena. Daisy Korina

I am aware that i will be leading our 6th round of novena and i would
like to share what i have in mind or my petitions for the next round
of our novena and i would like to thank our Brother Buutonga for
giving me the opportunity to lead the 5th rounds of our novena....

I would like to dedicate the next round of novena for us to pray for
families all over the world as we are fortunate to be in this year
which has been dedicated to be the year of the family.
Focus mainly on praying for:
- families all over the world that can pray or cannot pray together
- families where there is lack of love
- families that have been separated or broken down
- families that are struggling through the hardship of life
- families that have hidden problems that not everyone can see
- families that have misunderstandings
- families that do not have much catholic faith that can be instilled
and taught to their children
- families that are being disguised, disliked and who feel that the
world has turned its back on them

All in all, let us pray that with the help of prayer, through the
guidance and helping hand of our Mother, and the love and fellowship
of the holy spirit, all families are strengthened in their faith, all
barriers families face are broken down and all families are bound
together through prayer.

Please include this prayer everyday of your novena so that we keep
praying for our families and every family every new day till our ninth
day of our 5th round of novena:

God of all times and places, we ask you to
be with us as we pray.
For families who struggle to speak to one
another in love,
For families who delight in being together,
For families who want to live with less in
order that others might have more,
For families who do not have enough, and
struggle for the necessities of life,
For families who read your word together,
For families who find it hard to spend any
time together,
For my family,
For the families in my community,
For the families in our parish,
For the families around the world,
For all families, we pray that you love will
grow in them so that your love will shine
through them.
We ask this through Christ our Lord.
Amen.

And on the final day of our novena, i would like all of us members to
make time to attend one mass purposefully dedicated for our families
and all families all over the world to live a more prayerful life and
strong faith to be passed down to children so that they in turn grow
up to be faithful catholics who will live according to the Catholic
faith.

We shall stick to the 5pm time for delivering our roses and flowers to
our Mother Mary.

And may I please recommend that our Brother Tebwaitera from the PRS to
lead our next round (6th) of novena.

Finally, may we all have a rewarding, strenghtening and nourishing
novena and may the Lord's face keep smiling down on us always.......
--
D.Korina
Add your main content here - text, photos, videos, addons, whatever you want!

Kanoan te ka 10 n round. Br Ueanimatang

Mobuhay! Kia ora, Talofa Lava, Malo e lelei, Kia orana, Bula vinaka, Fakaalofa lahi atu, Kona Mauri, Ia orana, Taloha Ni and greetings!

 
"CENTERING OUR LIFE IN JESUS IN THE MANNER OF MARY"
I believe that journeying with Mary, our water jars might cracked and hold no water, and because we are a parched land without water, we have to go to the fountain of living water to become in turn springs of everlasting life. Hence we are called to center our lives in Jesus like Mary, with passion and enthusiasm.

Mary is with us in our searching, as she was for the early Church. Together as brothers and sisters n ara botaki n tataro ke n vonena aei; we have to be inspired by her whole life, and to seek to incarnate in a new way the living presence of Mary in the Church and in the World.  (Opening message to u my dear sister)

Eng te focus e bon nako man au experience ikai iaon Manila ike ti bane ni botaki iai gaira Marist Brothers n teuana te weekend ike ni kauringa iai aia National Day n reitia naba ma aron te bai ae a taonaki iai koraki ake iaon Pakistan and China.(Flood that last for 1 month) Te baka borau e bon rio mai irouia Brothers from Pakistan and China ae ti maka ma gaiia ike tia bane naba n reita aron te nanokawaki ake a taonaki iai.

N aron te program ikai ao e koaua ae e bon aki reke aron te study, ma irarikin anne ao ni katoa kaonobong koraki we student Brothers we always go out for the all the day for our Apostolic Formation ike tinako ni kakioi tabo ake a nang most needy n anga ara ibuobuoki nakoia. Poor families ake a maeka n te slum areas, Tabo ake a kawakinaki iai taian ataei aika tiba bungiiaki to 3 years of age ake a nikiraki irouia tinaia ba aki kona ni kamaiuia.  Ataei ake a mauku ao ai ataei ake a maeka n te street. (Anga te reirei nakoia n aron te catechism, maths, english ao a bati riki...ao ibukiia te koraki ake akea mwengaia ti buokiia n katea aia auti riki te kai n nako tinaniku ma aia tank ni karau....)


..............................
......................................................................................................................

Aio gkanne kanoan ara ka 10 n round n Novena nakon Nei Maria n reitira ma ngaia n anga uaan ara tataroibukin buokaia te koraki aikai.
  • Ngaa ma ngaa te koraki ke utu ake a bua maiuia ao ake a tiku gkai n akea mengaia imin te flood ae e nako aei iaon Pakistan and China  are e start ni moan July ao e toki bukina n rabanen te namakaina ae nako, August.
  • For the most needy children all around the world ake a experience aro aika aki riai nakoia n aron te bainikirinaki, ake a bakaineaki n anga aika a bati ao ake a kinataki irouia aia karo, children ake akea mengaia ni maeka (street children)
  • Tia bon tataro naba ibukira gaira ake ti mena n kuura n reirei buokara n ara waaki nako ao gaira ake ti makuri ibukin te bota n naomata ba tina karaoa raoi te makuri ke ara beku ma te nano n tutuaraoi n aki karororakea n nen te injustice in one way or another.
Ngkanne i bukin ara 9 ni bong n novena I a bubuti ba tia bane ni botaki i matam Nei Maria at half past 5 n ana te tataro ae "MEMORARE" ibukiia te koraki nako ake i mention for our focus ao i bon ibukira naba n tatabemanira nako ao mai ikanne are tia kaboou naba Ueen Nei Maria. Kam bati n raba ao tekeraoi ngkami tariu ao maneu.

I a butia gkanne mwaneu ae Tarema mai Australia bwa e a manga katauraoia kanoan  te ka 11 n raun imwin aio.

Ueanimatang Simon Kimaere FMS

Kanoan te ka5 n round ni korona n novena. Buutonga Nakuau

Tariu ao maneu iroun Tinara Nei Maria ae tinan te Atua  mauri inanon ana tangira te uea!
 
E raba ngkai I a manga anganaki ba n na waakina aron kairan ara novena ibukin te tai aei. I kukurei ngkanne ni katanoana ikai ao riki ni bubuti ba ti a taiaoka n anga uaan ara novena aei moa ibukin TAMARA TE POPE n ana waaki ni bane … riki ni kaineti ma te kanganga n sexual abuses irouia taama tabeman. Irarikin anne ao tia karabwa naba te uea rinanon tinara ae Nei Maria ibukin abara ae ti nang manga kauringa naba inaomatana inanon boongi rake aikai. E bia riki naba ara novena aei ba ara reitaki ni kukurei naba n te Turai aei ngaira aika tari ao mwane iroun Tinara ae Tinan te Atua.  

Ibukin ara kainin ao I a bubuti ngkai bon te tabati te bong anne ba tia kaitibo n te aoa 3pm n te tabo are ko bon taku ke ni mena iai ma ti riai ni mena iaan te kaibangaki. Uotara te uee n te tai anne ao ti a katikua naba imatan te kaibangaki. Bon raora Tinara n te tai anne iaan te kaibangaki. Ngkana akea ara kaibangaki ae bubura n ara auti ao ti kona ni karekea rokora n te umantabu ngkana e riai. Irarikin anne ao e bane ni iai ara kaibangaki n ara korona ao ti kona naba n anga ara ue nakoina ngkana akea ara kaibangai ae bubura. Ti anga ara tutia ni katituaraoi n te tabati anne ibukin n te Kiribati ae b'anin.

 I bubuti naba ba e a taiaoka naba ni kakatauraoia manera ao tarira ae Nei Daisy Korina (usp – Suva) ba e na manga kaira ara novena are imwina.  Iai tataro ni kairi iango nakon ara novena aei ao I bubuti ba ti bia warekia imwain ara korona (ke imwain warekan naba bongin te novena) ao man karikia ba kairan ara iango inanon bongin ara novena n te bong teuana ma teuana.  

 Bongi 1: Tinan te Atua, I anganiko ngai n te bong aei.  • I tauraoi ke ko aki, aio ngai b’ainai.
 Bongi 2: Tinan te Atua, I kan toronaki ma ngkoe iroun natim n te bong aei.  • ana toro te uea ngai ae I mangori.  
Bongi 3: Tinan te Atua, I anganiko waeu n te bong aei  • ba n na irira naba natim inanon kawain te kawario ao n tei irarikim iaan ana kaibangaki natim.
 Bong 4: Tinan Te Atua, I anganiko matau n te bong aei  • ba ko na taratara iai ba I aonga n nora kanuangan am kakaonimaki are bon te kabaia ma te mimitong are karawa ae ko mena iai ngkai. Ao I aonga naba ni katongnga ao man roko iai n tokin au borau.  
Bong 5: Tinan Te Atua, I anganiko wiiu n te bong aei  • ba n na kaota ao man anenea am katituaraoi ma am tangira nakon te Atua n te kuna ae e boou ae moan te tamaroa.
 Bong 6: Tinan Te Atua, I anganiko nanou n te bong aei  • ba e aonga n reke te tangira are n na kinaki iai ba ana reirei natim ao man reita am tangira ma ana tangira natim inanon au kekeiaki n tangiriia aomata ni kabaneaia.
 Bong 7: Tinan Te Atua, I anganiko baiu n te bong aei  • baiu are I bubutimwaea iai Iesu n te Komunio ba ko na bainna n te aro are n na tau ao ni kona ni uouotia ngaia ae te B’AA AE BON KRISTO ni kamooia iai Itamaria ake a taka ao n riki ba ai aron Moote naba n te rereua. A bia baiu aikai n aki taua te kairereba ao man ewara rarikin Iesu n ai aron te tautia.  
Bong 8: Tinan Te Atua, I anganiko tamneiu n te bong aei  • ba ko na tataro inanou ba e aonga n reke te ota te rau ma te maiu – tiaki n aron are e anga aonteaba. I bia riki ba te tia uota ana raoi natim nakoia ake I boo ma ngaia n te bong aei.  
Bong 9: Tinan Te Atua, I angniko au bubuti aikai  • ibukin te Pope • ibukiia moa taan bure n te aonnaba • Tamnei aika a bae n te burikatorio • Aomata ni kabane (ani bon kawenei ngkanne ami bubuti imatan Nei Maria ma te onimaki ba e tabeki ibukira nakon natina ae te Atua ao a na bon kaekaki n te tai ao n te aro are e riai irouna)  Kam bati n raba tariu ao maneu ao e rabwa te uea n ana tangira ao tinara Nei Maria n ana tataro ibukira ni bane.  E raba ao tekeraoi ni kabane  Tarimi ao manemi:

 Buutonga Nakuau

title

title

Add your main content here - text, photos, videos, addons, whatever you want!

title

Click to add text, images, and other content